Hoppa till innehåll
Sparade flyg

Du sparade flyg

Inga sparade flyg

Sista revision: 2018-09-03

1. Inledning

1,1 Dessa villkor (”villkor”) styr din surfupplevelse och din användning av denna webbplats http://careers.heathrow.com (”webbplatsen”), som ägs och drivs av LHR Airports Limited. Härefter kommer alla eventuell referens till ”Heathrow” att ske i relation till LHR Airports Limited och dess koncernbolag, i enlighet med det som anges under sektion 1.3. I dessa villkor avser termerna ”vi”, ”vår” och ”oss” ”Heathrow”.
1,2 LHR Airports Limited är ett privat Limited Company registrerat i England under organisationsnumret 1970855.
Registrerad kontorsadress:
The Compass Centre
Nelson Road
Hounslow
TW6 2GW
LHR Airports Limited’s momsregistreringsnummer är GB 653 947 31
Visa en lista över Heathrow koncernbolag (sektion 15)
1,3 All referens till ”flygplats” i dessa villkor avser Heathrow flygplats.
1,4 Läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda denna webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor bör du inte använda denna webbplats.
1,5 Användning av denna webbplats inkluderar åtkomst till, att surfa runt på eller att registrera dig för att använda vår webbplats. Om du använder en av länkarna på denna webbplats för att besöka en av våra partners webbplatser bör du observera att dessa webbplatser eller köp som görs via dem kan styras av separata villkor.

2. Ändringar av dessa villkor

2,1 Återvänd till denna sida från tid till annan för att observera eventuella ändringar som kan ha gjorts eftersom eventuella ändringar kommer att styra hur du ser och använder denna webbplats..

3. Vårt ansvar gentemot dig

3.1 Innehållet på vår webbplats tillhandahålls enbart för allmän information Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att tillhandahålla relevant, praktisk och uppdaterad information på vår webbplats kommer vi inte att rekommendera, intyga eller garantera, varken uttryckligt eller underförstått, att något innehåll på webbplatsen är felfritt, inkluderar alla uppgifter eller är uppdaterat.
3,2 Även om vi försöker garantera att denna webbplats alltid ska finnas tillgänglig kommer det finnas tillfällen då vi kan behöva utföra rutinärt och akut underhåll. Vi garanterar därför inte att den alltid kommer att vara tillgänglig eller att den alltid kommer att tillhandahållas i en särskild hastighet eller med en särskild funktion. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, stänga denna webbplats om vi behöver göra det.
3,3 I maximal utsträckning enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, exkluderas alla representationer, garantier, villkor och åtaganden som inte är uttryckligt angivna i dessa villkor.
3,4 Vi godtar inte något ansvar för någon förlust eller skada som du kan utsättas för som ett resultat av denna webbplats förutom dödsfall eller personskada som orsakats till följd av vår vårdlöshet eller bedrägeri. Vi godtar i synnerhet inget ansvar för (a) eventuell vinstförlust, inkomstförlust, förlust av förväntat sparande, förlust eller goodwill, förlorad rea eller förlorad omsättning; (b) eventuell förlust eller förvrängning av uppgifter; eller (c) eventuella indirekta skador eller följdskador.
3,5 Dina .lagstadgade rättigheter påverkas inte.
3,6 Vi förbehåller oss rätten att ha redaktionell kontroll över innehållet på webbplatsen och rätten att enligt eget omdöme lägga till, ändra och/eller radera material, när som helst och utan föregående varning, när materialet publiceras av oss, å våra vägnar eller laddas upp på denna webbplats av en användare eller å dess vägnar.
3,7 Till följd av internets natur och det faktum att användare har åtkomst till denna webbplats innebär att datautrustning och programfunktioner står utanför vår kontroll. Vi kan inte hållas ansvariga för tekniska problem som användare kan komma att uppleva vid användning av denna webbplats. Om du som användare upplever tekniska problem, kontakta oss på recruitment_queries@heathrow.com för att rapportera dessa problem.

4. Dina förpliktelser när du använder webbplatsen

4,1 Du får endast se och använda denna webbplats i enlighet med dessa villkor och, i sådant fall, för lagliga och korrekta syften som inkluderar att uppfylla alla tillämpliga lagar, förordningar och praxiskoder inom Storbritannien eller annan jurisdiktion från vilken du har åtkomst till denna webbplats.
4,2 Du samtycker i synnerhet till att inte:
4,2.1 publicera, skicka eller sprida någon information som helst på eller via denna webbplats, som är eller kan anses vara skadlig, oanständig, ärekränkande eller på annat sätt olaglig
4,2.2 använda denna webbplats på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en överträdelse av våra eller andras rättigheter
4,2.3 skicka obehöriga, falska eller bedrägliga applikationer
4,2.4 använda något program, någon rutin eller enhet eller störa eller försöka störa elektroniskt eller manuellt driften eller funktionaliteten hos denna webbplats, inklusive men inte begränsat till att ladda upp eller tillgängliggöra filer som innehåller förvrängda data eller virus på något sätt.
4,2.5 förvränga, ändra eller störa webbplatsens ”look och känsla”
4,2.6 vidta någon åtgärd som anses som en orimlig eller oproportionerligt stor laddning på den här webbplatsen eller relaterad infrastruktur, och
4,2.7 erhålla eller försöka erhålla obehörig åtkomst till något av våra nätverk, på något sätt.
4,2.8 garantera eventuell tredje part åtkomst till webbplatsen eller annan användare som redan har åtkomst till webbplatsen genom att tillhandahålla eller dela dina användarnamn och/eller lösenord.
4,3 Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, avsluta eller stänga din åtkomst till och användning av denna webbplats om du bryter mot dessa villkor.

5. Immateriella rättigheter

5,1 Alla handelmärken, upphovsrätter och annan immateriella rättigheter (gemensamt ”rättigheterna”) i materialet på denna webbplats (samt organisationen och layouten på denna webbplats) och rättigheter i något program eller underliggande programkod som görs tillgänglig för nedladdning från denna webbplats (”program”) ägs av oss eller av våra licensgivare.
5,2 Förutom det som anges i paragraf 7.4 nedan får du inte kopiera, reproducera, ändra, publicera, sända, distribuera, visa upp, sälja, överföra eller skicka något material på denna webbplats eller i vårt program, oavsett sätt, och oavsett om det sker i sin helhet eller delvis. Du får inte heller använda materialet eller programmet för att skapa härledda verk.
5,3 Innehållet på sidorna som denna webbplats består av får inte distribueras, visas eller kopieras till tredje parter, inklusive men inte begränsat till att ”ta skärmavbilder” av något material på denna webbplats för åtkomst av tredje parter och att ”avspegla” eventuellt material på denna webbplats.
5,4 Innehållet på enskilda sidor på denna webbplats kan skrivas ut eller laddas ner till disk i privat och personligt icke-kommersiellt syfte. Du kan göra en elektroniskt sparad, tillfällig kopia av innehållet på denna webbplats, men enbart för att se det medan du är ansluten till internet.
5,5 Du får inte göra någonting av följande utan vårt skriftliga samtycke:
5,5.1 ta bort upphovsrätten eller handelsmärkesaviseringen från någon av innehållskopiorna under dessa villkor, eller
5,5.2 skapa en databas i elektronisk eller strukturerad form genom att systematiskt ladda ner och spara eventuellt innehåll.

6. Ändringar av dessa villkor

6,1 Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget omdöme, göra förbättringar eller ändringar på någon del av denna webbplats, inklusive i dessa villkor. Vi rekommenderar därmed att du går tillbaka till denna sida från tid till annan.

7. Virus

7,1 Vi garanterar inte att denna webbplats kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.
7,2 Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknologi, dataprogram och plattformar för att du ska kunna ha åtkomst till denna webbplats. Du bör använda ditt eget virusprogram.
7,3 Du får inte använda denna webbplats på ett felaktigt sätt genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är malignt eller teknologiskt skadligt. Du får inte försöka att få obehörig åtkomst till denna webbplats, servern som webbplatsen lagras på eller någon server, dator eller databas kopplad till denna webbplats. Du får inte attackera denna webbplats för att förhindra användning av systemet eller sprida en sådan typ av attack. Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du, enligt Computer Misuse Act 1990, utföra en brottslig handling. Vi kommer att rapportera en sådan eventuell överträdelse till relevanta tillsynsmyndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter för att avslöja din identitet för dem. Vid en sådan eventuell överträdelse kommer din rätt att använda denna webbplats omedelbart att upphöra.

8. Allmänt

8,1 Dessa villkor hänvisar endast till hur du ser denna webbplats, i enlighet med det som anges ovan. Separata villkor gäller för prisdragningar, tävlingar och kampanjer som vi kan köra från tid till annan, samt för produkter och tjänster som säljs via denna webbplats.

9. Dataskydd och integritet

9,1 Eventuella personuppgifter du tillhandahåller oss när du använder denna webbplats kommer att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

10. Anpassning

10.1 I enlighet med vår tillgänglighetspolicy har Heathrow flygplats har åtagit sig att uppfylla kraven i Equality Act och vi kommer att göra vad vi kan för att se till att denna webbplats är tillgänglig för personer med särskilda behov, även de som har funktionsnedsättningar av syn, hörsel, kognition eller motorik.

11. Tillämplig lag

11,1 Dessa villkor, deras ämne och formation styrs av engelsk lag. Både du och vi samtycker till att domstolar i England och Wales kommer att ha exklusiv jurisdiktion.

11,2 Heathrow godtar inget ansvar för någon kampanj från någon tredje part (”tredjepartspromoter”) som visas på denna webbplats. Tredjepartspromotern ansvarar för att uppfylla villkoren i den kampanjen och kampanjen styrs av tredjepartspromoterns egna villkor. Det är ditt ansvar att läsa igenom sådana villkor innan du gör någon transaktion med tredjepartspromotern. Heathrow godtar inte något som helst ansvar för att någon tredjepartspromoter undanhåller eventuella uppgifter.

12. Särskiljbarhet

12,1 var och en av paragraferna i dessa villkor ska hanteras separat. Om någon domstol eller relevant myndighet fastslår att någon av dem inte är lagliga eller ogenomförbara kommer resterande paragrafer att fortsätta att gälla fullt ut.